วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่นร่วมส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit (ATK) จำนวน 900 ชุด ให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี (ศูนย์ในเมือง) สำหรับคัดกรองสุขภาพครู นักเรียน บุคลากรและผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารภายในหน่วยงานในการคัดกรองสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้รับมอบ