ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีมาตรการการตรวจ ATK ป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียน บุคลากรโรงเรียนทุกคนรวมไปถึงพนักงานโดยสารรถตู้รับ-ส่งนักเรียน

                   บรรยากาศนักเรียนมาโรงเรียนกันอย่างพร้อมเพรียงและผู้ปกครองไว้วางใจกับมาตรการที่ทางคณะกรรมการของโรงเรียนได้เตรียมการให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัย
                   ทางโรงเรียนฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฉีดวัคซีน โดยนักเรียนและคณะครูได้ฉีดวัคซีนแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์
                   การตรวจ ATK ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนได้ดำเนินการตรวจครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิถีการใช้ชีวิตแบบนิวนอมอล การกำหนดระยะห่าง ล้างมือ ป้องกันตัวเอง และคนอื่นไม่ให้ติดเชื้อ โดยจะให้นักเรียนสำรวจข้อมูลทุกวันในแอพลิเคชั่นไทยเซฟไทยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งเรื่องการเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันโรค ดังนี้
                   1. ทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิ
                   2. รับสเปรย์แอลกอฮอล์คนละ 1 ขวด
                   3. โหลดแอพลิเคชันไทยชนะเข้าระบบของโรงเรียน
                   4. ตรวจ ATK ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19
                   โดยมีครูประจำชั้นและคณะครูคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
                   กรณีที่พบนักเรียนที่มีผลบวกจะคัดแยกนักเรียนออกมายังสถานที่ที่โรงเรียนได้จัดทำศูนย์พักคอยขนาดเล็กไว้รองรับเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้ทันที ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์
                   โรงเรียนได้ดำเนินการเปิดภาคเรียนโดยได้นำเสนอเข้าที่ประชุมของจังหวัดจึงได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียนได้
                   ในทุกๆวันนักเรียนได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มมารับประทานเอง
                   ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จาก ศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฯ และ ผู้ช่วยอรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนและโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการวันเปิดเรียนวันแรกให้สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี
                   ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณะครูที่ร่วมดูแลและเฝ้าระวังเรื่องมาตรการการป้องกันต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียน โดยดูแลและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี