วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรอง Antigen test kit หรือ ATK (ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19) ทุกห้องเรียน ซึ่งดำเนินการคัดกรองโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลังจากการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน และบุคลากรไปเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564