การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภาษาต่างประเทศกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้แบบนำตนเอง ตลอดจนถึงพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของโลก อาทิ โครงการ DSMCRU English Camp ณ อ.หัวหิน, ทัศนศึกษา International Educational Trip ณ ประเทศสิงคโปร์, โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เป็นต้น