วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

😷 สวมหน้ากากอนามัย
↔️ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
🧴 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ