วันที่ 22 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อชี้แจงแนวนโยบายในการพัฒนาและเป้าหมายโรงเรียนสาธิตฯที่ต้องการให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมพร้อมด้วยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติต่างๆของนักเรียนในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนและโรงเรียนสาธิต ตามฐานกิจกรรมการแบ่งกลุ่มผู้ปกครองทำกิจกรรมวอร์คแรลลี่สร้างความสัมพันธ์ และแบ่งกลุ่มนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและการเรียนรู้เพื่อนใหม่กับการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยมีทีมอาจารย์จากสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะครูของโรงเรียนสาธิตฯพร้อมเครือข่ายเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้