วันที่ 1 มีนาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ปัญญาประดิษฐ์ (รุ่นที่ 1) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 ได้รับรางวัล Best paper award