วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสัญจรพบผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวาระการมอบนโยบายของผู้บริหารและการแลกเปลี่ยนประเด็นการบริหารพัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้านต่างๆ อาทิ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปตามเป้าหมาย