ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัด...โครงการ “บูรณาการทักษะภาษา ทัศนาวิถีชาวบ้าน จากโคลนก้อนสุดท้าย สู่ทรายเม็ดแรก” ณ จังหวัดเพชรบุรี เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
       📌
กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้โกงกาง
       📌
กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
       📌
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ฯลฯ