วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมปิ่นมาลาวิชาการ ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร