โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เตรียมความพร้อมในวิชาคณิตศาสตร์ A-Level โดยอาจารย์พัณณภัทร์ ศิริวัฒน์ธรากุล