วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.จรรยา พรหมเฉลิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วย ครูธันยพร ช่อมเซียง นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยครูและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน แบบ Oral presentation เรื่อง
        1. Design of Physics Experiment kit on Mechanical Equilibrium in Enhancement Numerical Problem Solving Skill โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง
        2. เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนโดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก โดย นางสาวฐิติชญาณ์ เหลืองเรือง นางสาวณัชชา เชื้อจันทึก และนางสาวศุวิมล ตาเสน
        3. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง Sonar Junior