วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแแห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯให้กับคณะครูและบุคลากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตแแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้คณะครูมีสมรรถนะสามารถนำไปปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และดูแลนักเรียนด้วยเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาพร้อมมีการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราขภัฏหมู่บ้านจอมบึง 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์ยกระดับโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบคุณภาพตามพื้นที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับนโยบาย อัตลักษณ์ของโรงเรียน