วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการ SCIENCEWeek 3rd 2022 งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.วิจารย์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และคณะครูร่วมในพิธี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ บูรณาการทักษะทางด้านวิชาการ และทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ในกระบวนการสืบเสาะความรู้ การศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สามารถแสดงออกซึ่งความรู้และมีทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นผลงาน รวมถึงการระลึกถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์หรือ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันทักษะวิชาการ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ยูวิซาการ การฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออกผัก บูธวิชาการ การตรวจสาธิต การตรวจสอบสารปนเปื้อน การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก โดยศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บูธวิชาการกิจกรรมการทำเจลอัลจิเนต (เม็ดไข่มุกป๊อป )จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรม wak rally ในโลกเสมือนจริง Metaverse