วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. – 18.00 น. ห้องสมุดทรัพย์คิรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดกิจกรรม “บอร์ดเกมกับการฝึกทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดวิเคราะห์” ณ ห้องสมุดทรัพย์คิรี ชั้น M อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในคาบวิชาชุมนุมบอร์ดเกมของนักเรียน โดยมีวิทยากร วศ. คเณศ อภิชนพงศกร (พี่ป๋าย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ในการเล่นบอร์ดเกม ที่จะช่วยฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์