วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมในรายวิชาฟิสิก​ส์ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ทำปฏิบัติการฟิสิก​ส์ เรื่อง การหาขนาดของความเร็วเฉลี่ยและขนาดของความเร็วขณะหนึ่งของรถทดลอง โดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ชนิดความถี่ 50 ครั้งต่อวินาที