วันที่ 13 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมรายวิชา ชีววิทยา 3 โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/3 ได้ ทำปฏิบัติการ เรื่อง เนื้อเยื่อพืช (plant tissue) โดยใช้เทคนิค Cross section เพิ่อศึกษาเนื้อเยื่อพืช ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่

                 1. Dermal tissue system
                 2. Fundamental หรือ Ground tissue system)
                     2.1 parenchyma
                     2.2 collenchyma
                     2.3 sclerenchyma
                 3. Vascular tissue system
                     3.1 xylem
                     3.2 phloem