วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พานักเรียน ในรายวิชา ชีววิทยา 3 สืบเนื่องจาก ภาคเรียนที่ 2/2565 ไปบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี