ภาพกิจกรรมการลงคะแนนเสียงรับรองคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 

                  ผลการลงคะแนน
                  รับรอง 151 เสียง
                  ไม่รับรอง 46 เสียง
                  ไม่ประสงค์ลงคะแนน 42 เสียง
                  บัตรเสีย 38 เสียง