เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และบุคลากรสำหรับการสอบนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (รอบปกติ) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565