เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 และ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ชุมนุมดาราศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดอบรมโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2022 ในรูปแบบออนไลน์ (NAS Online 2022) ให้กับนักเรียนในชุมนุมดาราศาสตร์ ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความรู้กับเด็ก ๆ ครับ