วันที่ 28 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาเคมี และรายวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กับการปฏิบัติจริงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ. ราชบุรี
                  ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ผศ.ดร.จรรยา​ พรหมเฉลิม หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบฯ และทีมงานที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และสารเคมีในการทำปฏิบัติการและการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และขอบคุณท่านดวงสมร พฤฑธิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี คุณสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบริการ คุณนันทิกา จูเมฆา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ให้การต้อนรับครูและนักเรียนค่ะ