วันที่ 14 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และบุคลากรสำหรับการสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565
                  นัดหมายนักเรียน เข้ารับการตรวจ ATK ดังนี้
                  📍นักเรียนที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบเช้า เวลา 8.00-9.30 น.
                  📍นักเรียนที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบบ่าย เวลา 12.00-13.30 น.

                  ผู้ปกครองสามารถมาส่งนักเรียน ณ จุดรับ-ส่ง และสามารถมารับนักเรียนตามเวลานัดหมายได้ตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ามาภายในบริเวณอาคารเรียน เนื่องจากลดการสัมผัสและความแออัดของสถานที่)