วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีมาตรการการตรวจ ATK ครั้งที่ 4 เพื่อป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียน บุคลากรโรงเรียนทุกคน ทางโรงเรียนฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฉีดวัคซีน โดยนักเรียนและคณะครูได้ฉีดวัคซีนแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ กรณีที่พบนักเรียนที่มีผลบวกจะคัดแยกนักเรียนออกมายังสถานที่ที่โรงเรียนได้จัดทำศูนย์พักคอยขนาดเล็กไว้รองรับ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้ทันที ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์ โรงเรียนได้ดำเนินการเปิดภาคเรียนโดยได้นำเสนอเข้าที่ประชุมของจังหวัดจึงได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียนได้ในทุกๆ วัน นักเรียนได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มมารับประทานเอง ในการนี้ต้องขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี