วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
                  เนื้อหา : GAT-เชื่อมโยง
                  วิทยากรโดย : อาจารย์เกียรติพร สินพิบูลย์