ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาความเป็นเลิศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2565-2568) ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ ดร.ชวนพิศ ศิลาเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกต และมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สติกับบทบาทของครูผู้สอนเชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสถานการณ์โควิด” โดย อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา เป็นวิทยากร