++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดราชบุรี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์
สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตจังหวัดราชบุรี
----------------------------------
  
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561
ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

สมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ไม่เก็บค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด (สมัครก่อนได้รับสิทธิก่อน)
สมัครโดยตรง ได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 3301, 3302
หรือสมัครผ่าน email คุณสุธีร์กานต์ แก้วนารายณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือสมัครผ่าน https://goo.gl/forms/tXh9i5ub66KKWULJ3

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรม กรุณาเตรียมสินค้าจริง/ภาพถ่ายสินค้า ที่จะทำการประชาสัมพันธ์ มาในวันที่อบรมด้วย
 
pdfรายละเอียด
pdf ใบสมัคร