การตรวจประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยท่านผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า และรองผู้อำนวยการสำนักฯ ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก โดยท่าน อาจารย์กิตติพงษ์ คงเอียด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธาน อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นกรรมการ และอาจารย์ ดร.นุกูล ธรรมจง จากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นกรรมการและเลขานุการ