⧜⧜ ระบบงานบริการของสำนักฯ  ⧜⧜

 

◼ บริการ E-Service งานวิทยบริการ
◼ บริการ E-Service งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
ระบบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]  ⧫ ระบบรับสมัครเข้ารับการสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ระบบการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]  ⧫ ระบบสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]  ⧫ บริการซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์
บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]  ⧫ Microsoft Office 365 for Education (@live.mcru.ac.th)
บริการช่วยการค้นคว้าบทความฯ ออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]  ⧫ Google Workspace for Education (@mcru.ac.th)
   

 ⧫
 
การขอรับบริการซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ
(ฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์)
   

การขอรับบริการอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ซ่อม/ตรวจสอบ/ปรับปรุง)
   
 
การแจ้งดำเนินงานการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (แก้ปัญหา/ติดตั้งโปรแกรม/เตรียมความพร้อม)
    ขอดำเนินการผู้ใช้ (อินเทอร์เน็ต/โดเมน/เว็บไซต์/อีเมล/ระบบสารสนเทศ)
    ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องประชุมออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน] 
    ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

◼ บริการออนไลน์อื่นๆ งานวิทยบริการ
◼ บริการออนไลน์อื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
 ⧫ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ⧫ บัญชีผู้เข้าใช้งาน
 ⧫ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักฯ    
 ⧫ ฐานข้อมูลออนไลน์    
 ⧫ GALE E-BOOK    
 ⧫ ฐานข้อมูลท้องถิ่น    
  ⧫ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ BOOKDOSE PATH E-Library