งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดอบรมทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาที่สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (LAB 1) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
 
--------------------------------
เว็บไซต์ : http://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : http://maintain.mcru.ac.th