แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฎาคม 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฎาคม 2565”

                    ⭕️ วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
                    ⭕️ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
                    ⭕️ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
                    ⭕️ วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
                    ⭕️ วารสารเพื่อเยาวชนของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 48 เมษายน – มิถุนายน 2565

                    แนะนำวารสารน่าอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565”  รายละเอียด
                    📞ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)