⧜⧜ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ⧜⧜