งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะจัดอบรมการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

26 เมษายน 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่ได้รับมอบหมายจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย บัดนี้ได้ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และวันนี้ได้จัดอบรมในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานของตนเอง จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่
-คณะครุศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
-สำนักงานอธิการบดี
-งานบริหารพัสดุ
-งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน