การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพ

โดยมีวาระพิจารณา (ประเด็นในการมีส่วนร่วม) ดังนี้ พิจารณารายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565) พิจารณาแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณารายงานการใช้งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

รายละเอียด ตามเอกสารรายงานการประชุม (สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม)

จากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ มีข้อเสนอแนะ เรื่องการปรับระดับความเสี่ยง เรื่อง Co-working space ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อการให้บริการในยุคปัจจุบัน จากระดับสูงมาก (E) เป็นระดับสูง (H) และอาจเพิ่มความเสี่ยงเรื่อง บุคลากร ตามที่สำนักฯ มีการวิเคราะห์องค์กรในแผนกลยุทธ์ระบุข้อมูลภัยคุกคาม/อุปสรรค เรื่อง บุคลากรที่เป็นพนักงานราชการและบุคลากรเงินรายได้ไม่สามารถรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ส่งผลทำให้บุคลากรดังกล่าวแสวงหาตำแหน่งงานใหม่ที่มีความมั่นคงในการทำงานและมหาวิทยาลัยไม่มีกรอบอัตราในการบรรจุบุคลากรให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ครบทุกตำแหน่ง
(ผลจากการมีส่วนร่วม)

สำนักฯ ได้นำข้อเสนอแนะมาดำเนินการปรับแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยปรับระดับความเสี่ยง เรื่อง Co-working space ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อการให้บริการในยุคปัจจุบัน จากระดับสูงมาก (E) เป็นระดับสูง (H) และเพิ่มประเด็นความเสี่ยง เรื่อง บุคลากรแสวงหาตำแหน่งงานใหม่ที่มีความมั่นคง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน)