⧜⧜ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ / แผนบริหารความเสี่ยง ⧜⧜