โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง ณ Eco Cozy Beach Resort อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี