โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

      วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องประชุมร่มฉัตร อาคารสำนักวิทยาลัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น 6
      ช่วงเช้า เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป -อบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ | -อบรมการใช้งานฐานข้อมูล E-book |-การใช้งานฐานข้อมูล Bookdoes |-การเขียนบรรณานุกรม | -การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 31 คน หมู่เรียนที่ 1 อาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์

      ช่วงบ่าย เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป -อบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ | -อบรมการใช้งานฐานข้อมูล E-book | -การใช้งานฐานข้อมูล Bookdoes | -การเขียนบรรณานุกรม | -การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 32 คน หมู่เรียนที่ 2 อาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์