-\\- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ -//-
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน"      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

กิจกรรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคม เพื่อการศึกษาให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย"      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนท้องถิ่น “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง...

 • การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

  การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

  วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 16:19
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน"

  วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 16:04
 • กิจกรรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์

  กิจกรรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์

  วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561 13:08
 • กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนท้องถิ่น

  กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนท้องถิ่น

  วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561 15:37
 • กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

  กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

  วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2561 16:12
 1. new Books
 2. Digital Library

การใช้งาน Office365

17 มิถุนายน 2559
การใช้งาน Office365