พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคลากร และนักศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และโครงการบริหารจัดการโครงข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ รองรับการเป็น digital Universit

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) โครงการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคลากร และนักศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future Proof Economies Program)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้สามารถรับการอบรม และได้รับการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล และด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ผ่านเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) และการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการโครงข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ รองรับการเป็น digital University ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ทรัพย์คีรีย์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โดย ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวภาวิตา ศุวัสธารากุล ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ , นายศาสตรา นะรารัมย์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตัวแทนจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ นางครุพร นิทัศน์เกษม ผู้จัดการจังหวัดราชบุรี , น.ส. วรรณา แดงด้อมยุทธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการจังหวัดราชบุรี ,นายสกุลเดช มุขโต หัวหน้างาน กลุ่มงานซ่อมบำรุงโครงข่าย , น.ส. สุภัคชญา แซ่จั่ว เจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มงานลูกค้าองค์กร , นายเมธาวี เชื้อเพชร วิศวกรอาวุโส ตัวแทนจาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้