การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.สมชัย แก้วศิริรัตน์, ผศ.นุชรี บุญศรีงาม, และอาจารย์ไพศาล กมลฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.นพดล อ่ำดี, อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย และกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้