⧜⧜ ประกาศ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการฯ ⧜⧜

 

◼  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
   


 แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558)
 การเทียบโอนการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)
 แนวปฏิบัติการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563)
   

 

◼  ประกาศสำนักวิทยบริการฯ
   
 เเนวปฏิบัติการติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)