⧜⧜ ประกาศ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการฯ ⧜⧜

 

◼  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
   
 แนวปฏิบัติการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563)
 การเทียบโอนการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)
 แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558)
   

 

◼  ประกาศสำนักวิทยบริการฯ
   
 มาตรการการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการรักษาสิ่งแวดล้อม ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565)
 เเนวปฏิบัติการติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)
   

 

◼  คำสั่งสำนักวิทยบริการฯ
   
 คำสั่งที่ 216/2565 เรื่อง นโยบายการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565)