บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3

       วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาลอื่นทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนเผชิญเหตุของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพระดับขีดความสามารถของบุคลากรของหน่วยงานรัฐให้สามารถจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ แล้วนำไปเป็นแนวทางกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ยังเป็นแนวทางให้หน่วยงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้สามารถการควบคุมความเสียหายรวมถึงแก้ไขสาเหตุของภัยคุกคามได้อย่างมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ

--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th