⧜⧜ ปรัชญา /วิสัยทัศน์ /พันธกิจ ⧜⧜


ปรัชญา (Philosophy)
        มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สู่สังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
        เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ คลังปัญญา พัฒนางานบริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
พันธกิจ (Mission)
        1. พัฒนาคุณภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีสู่ห้องสมุดมีชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล
        2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและทักษะการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล
        3. สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

 
วัตถุประสงค์ (Objective)
        1. เพื่อรวบรวม จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนงานวิจัย และบริการความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
        2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
        3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนอง ต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

นโยบายหลัก (Main Policy)
        1. สนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
        2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส


ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 9 มกราคม 2566