⧜⧜ ปรัชญา /วิสัยทัศน์ /พันธกิจ ⧜⧜


ปรัชญา (Philosophy)
        มุ่งมั่นให้บริการสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
        พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมความรู้ในยุคดิจิทัล  
 
พันธกิจ (Mission)
        1. พัฒนางานห้องสมุดให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย
        2. พัฒนาคุณภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมความรู้ในยุคดิจิทัล

 
วัตถุประสงค์ (Objective)
        1. เพื่อรวบรวม จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนงานวิจัย และบริการความรู้  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
        2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
        3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนองต่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

นโยบายหลัก (Main Policy)
        1. สนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
        2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส


ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565