โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365, Google Workspace, VPN and Cloud Service"

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365, Google Workspace, VPN and Cloud Service" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365 Office Online, การใช้งาน Google Workspace, การใช้งานบริการ E-service ภายในมหาวิทยาลัยฯ , การใช้งาน UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์, การใช้งานเครือข่าย VPN ของมหาวิทยาลัยฯ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงาน การศึกษาและการทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       วิทยากรโดย นายปัญญา ธีระเสถียร , นายชลธิศ โพธิประภา
 
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th