ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19

วันที่ 28 เมษายน 2566 อาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี