งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 | เวลา 13:00 น.-16:30 น.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง • การใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ • การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ • การใช้งานฐานข้อมูล E-book • การเขียนบรรณานุกรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 38 ท่าน ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 6

✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿
📲📚สามารถยืมออนไลน์ได้ที่
📲📚บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์
☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536ต่อ 1602
🌃หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณารักษ์ ชั้น1อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)