คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายประกันคุณภาพกลุ่มราชภัฏภาคตะวันตก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายประกันคุณภาพกลุ่มราชภัฏภาคตะวันตก ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อปรับ Mindset สร้างทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เกิดทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ที่มา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี