การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯอาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า เป็นประธานเปิดการประชุม