แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2565”

                    ⭕️ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565
                    ⭕️
วารสารวิชาการ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565
                    ⭕️
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
                    ⭕️
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
                    ⭕️
วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
                    ⭕️ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2565
                    ⭕️
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

                    แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2565” รายละเอียด
                    📞ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)