โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน"

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการทำภาพอินโฟกราฟิก สามารถนำหลักการออกแบบ เทคนิค แนวคิด ขั้นตอน ในการทำภาพอินโฟกราฟิกให้มีความดึงดูด น่าสนใจ และแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอสื่อได้ และได้นำความรู้หลักสูตรการอบรม ไปประยุกต์ ออกแบบงาน อินโฟกราฟิก ในรูปแบบที่น่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
        วิทยากรโดย นางสาวภคภัทร เพิ่มพูล , นางสาวยุพดี ฉิมอ่อง
 
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ